แบบฟอร์มสมัครกิจกรรม Delta Angel Fund for Startup
ชื่อทีม *
จำนวนสมาชิกในทีม *
คน
Download รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
*
*
 
*
*
*
*
v
*
*
v
*
v
*
v
*
 
*
*
 
*
*
*
*
v
*
*
v
*
v
*
v
*
 
*
*
 
*
*
*
*
v
*
*
v
*
v
*
v
*
 
ส่วนที่ 2
ชื่อแผนโครงการลงทุน *
ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำสรุปแนวคิดในรูปแบบ Power Point จำนวนไม่เกิน 10 Slide
และบันทึกการนำเสนอ Clip Video แนะนำตนเองพร้อมแผนโครงการลงทุน
ความยาวไม่เกิน 5 นาที และ upload ดังนี้
1.สรุปแนวคิด(Power Point)
2.Clip Video ขนาดไม่เกิน 3 MB
กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของท่าน
1. ท่านคิดว่า แผนโครงการลงทุนของท่านมีความสอดคล้องกับ แนวคิด Thailand 4.0 อย่างไร?
2. ท่านคิดว่า แผนโครงการลงทุนของท่านส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นได้อย่างไร?
3. ท่านคิดว่า ใครคือ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ Startup ที่เป็นแบบอย่างได้ เพราะเหตุใด?
บันทึกข้อมูล